Begonie – rośliny dla koneserów

rok temu
Solenia

Zobacz, która bego­nia będzie najlep­sza dla Two­jego ogrodu!

Bego­nie stanowią ogromną grupę roślin, liczącą ponad tysiąc gatunków.

Dzięki temu, różnorod­ność bego­nii jest tak wielka, że każdy zna­jdzie coś, czym się zachwyci!

Wspól­nymi cechami bego­nii są ich mię­siste łodygi i duże blaszki liś­ciowe pokryte woskiem lub włoskami, w celu ochrony rośliny przed nad­mierną tran­spiracją (utratą wody). Liś­cie bego­nii często wys­tępują w ciem­nozielonym lub nawet brą­zowym kolorze, co stanowi doskon­ałe tło dla jaskrawych kwiatów. Dodatkowo, wiele odmian bego­nii posi­ada charak­terysty­czny, deko­ra­cyjny rysunek na liś­ci­ach, dzięki czemu rośliny te wyglą­dają intere­su­jąco nie tylko w cza­sie kwitnienia.

Kwiaty bego­nii odz­naczają się zde­cy­dowanymi kolorami, głównie w ciepłej tonacji. Piękny, bar­wny efekt bego­nie tworzą na dwa sposoby:
- poprzez masę drob­nych kwia­tuszków (Bego­nia stale kwit­nąca, Bego­nia ‘Dragon’)

- w postaci poje­dynczych, dużych, kilku­cen­tymetrowych, pełnych kwiatów (Bego­nia bul­wiasta, Bego­nia Sole­nia).

Nieza­leżnie od wielkości kwiatów bego­nii, pojaw­iają się one przez cały sezon wege­ta­cyjny i zach­wycają aż do mrozów.
Aby zwięk­szyć ilość kwiatów i częs­totli­wość kwit­nienia, najlepiej jest reg­u­larnie nawozić rośliny przez­nac­zonymi do tego odży­wkami i usuwać przek­wit­nięte kwiatostany.

Poza tym, aby ograniczyć ilość czasu na zabiegi pielę­gna­cyjne ważné jest praw­idłowe dobranie stanowiska.

Dla więk­szości bego­nii najlep­sze będzie miejsce pół­cieniste, czyli takie o rozpros­zonym świ­etle. Bego­nie w pełnym cie­niu poradzą sobie – jed­nak mogą dużo wol­niej ros­nąć i sła­biej kwit­nąć.
Odmi­aną bego­nii przez­nac­zoną do stanowiska w pełnym słońcu jest Bego­nia Sole­nia . W słońcu mogą być też sad­zone bego­nie stale kwit­nące, wów­czas pamię­tać należy o reg­u­larnym podlewaniu.

Ze względu na różną siłę wzrostu i wygląd poszczegól­nych gatunków bego­nii, można je wielo­rako stosować:

Zobacz:
wilczom­lecz
starzec popielny

Profil Facebook
Google+