Petunia w roli głównej

2 lata temu
Petunia19 3

Sprawdź jak można wyek­sponować jej piękno!

Petu­nia to jedna z najbardziej pożą­danych roślin ogrodowych.

Petu­nia, to jed­noroczna roślina, która wys­tępuje w wielu odmi­anach różnią­cych się wielkoś­cią i kolorem kwiatów. To co łączy wszys­tkie petu­nie to fakt, że są dosyć delikatne i wyma­gają szczegól­nej troski swo­jego hodowcy.

Na szczęś­cie petu­nie wiedzą, jak odwdz­ięczyć się za te starania!

Wybier­a­jąc stanowisko dla petu­nii pamię­ta­jmy, żeby miała dostate­cznie dużo słońca, przy jed­noczes­nym zabez­piecze­niu jej przed sil­nym wia­trem. Poza tym dba­jmy o zachowanie umi­arkowanie wilgo­t­nego podłoża i oczy­wiś­cie reg­u­larnym nawoże­niu w cza­sie sezonu wege­ta­cyjnego, aby przyspieszyć wyt­warzanie nowych kwiatów. Stare kwiatostany usuwamy, uszczyku­jąc je razem z ogonkiem kwiatowym.

Najwięk­szym zmartwie­niem, wszys­t­kich, którzy marzą o petu­ni­ach w swoim ogrodzie jest deszcz.

Cho­ciaż opady spraw­iają, że zmoknięte petu­nie nie wyglą­dają tak zniewala­jąco, to dla roślin deszcz jest bardzo potrzebny, a nam poz­woli na prz­erwę w podle­wa­niu. Poza tym, po opadach rośliny w niedługim cza­sie odzyskują swe wdzięki.

W jaki sposób kom­ponować nasadzenia z petu­nii, aby pod­kreślić ich wyjątkową urodę?

Petu­nie wyglą­dają wspaniale zarówno w swoim włas­nym towarzys­t­wie, jak i z innymi rośli­nami jed­norocznymi.
Jeśli chcesz stworzyć stonowaną kom­pozy­cję to wybierz białe lub pastelowe kolory kwiatów w jed­nej lub kilku odmi­anach lub dodatkowo połącz je z takimi rośli­nami jak, np. starzec popielny, plek­tran­tus, kocanki włochate, czy wilczom­lecz.

Łącze­nie paru gatunków roślin, w podob­nym kolorze, ale o różnej struk­turze, sprawia, że nasze kom­pozy­cje są ciekawsze i na dłużej przy­cią­gają wzrok. Jest więcej szczegółów do zaobserwowania.

Jeśli wolisz mocne, kon­trastowe kom­pozy­cje to nie bój się odważnie dobierać barwy, np. biały z czarnym lub fio­le­towy z pomarańczowym.

Pamię­taj, że silny efekt kon­trastu możesz też uzyskać ustaw­ia­jąc kom­pozy­cję na odpowied­nim tle, np. czer­wone petu­nie będą kon­trastować z zielonym żywopłotem.

Zobacz przykład­owe kom­pozy­cje z petu­ni­ami w roli głównej:
kompozycja z petunią kompozycja z petunią kompozycja z petunią kompozycja z petunią
kompozycja z petunią kompozycja z petunią kompozycja z petunią
kompozycja z petunią kompozycja z petunią

Dowiedz się więcej:
petu­nia

Zobacz podobne:
surfinia
kali­bra­choe

Profil Facebook
Google+