Poznaj 8 sprawdzonych roślin ozdobnych z liści

2 lata temu
Liście

Więcej

Liś­cie to niezwykłe organy, które pełnią wiele istot­nych funkcji bio­log­icznych, a przy tym bywają wyjątkowo atrakcyjne.

Każdy liść jest jak maleńka kuch­nia, w której przy­go­towywane są posiłki w postaci cukrów, rozprowadzane po całej roślinie. W liś­ci­ach zachodzi też pro­ces wymi­any gazowej, która polega zarówno na pobiera­niu dwut­lenku węgla z atmos­fery (potrzeb­nego do pro­cesu foto­syn­tezy) jak i tlenu (niezbęd­nego do wyt­warza­nia energii). Również przez liś­cie, rośliny wydalają parę wodną, zwięk­sza­jąc przy tym wilgo­t­ność powi­etrza w otoczeniu.

Liś­cie roślin sezonowych pojaw­iają się na pędach wczesną wiosną i pozostają, nieprz­er­wanie do zimy. W prze­ci­wieńst­wie do kwiatów, ich deko­ra­cyjność jest ciągła i trwa przez kilka miesięcy.

Przy tworze­niu kom­pozy­cji, warto więc pamię­tać, o łącze­niu roślin ozdob­nych z kwiatów, z tymi o ozdob­nych liś­ci­ach, tak, aby bez prz­erwy utrzymy­wać intere­su­jący efekt.

Liś­cie to organy bardzo zróżni­cow­ane w zależności od gatunku i odmiany.

Różnorod­ność ich ksz­tałtów, tek­stur i kolorów zach­wyca, ale sprawia, że cza­sem trudno jest wybrać najlep­szą roślinę do danego nasadzenia.

Oto 8 sprawd­zonych roślin sezonowych ozdob­nych z liści:

A. Rośliny o przewisają­cych pędach do skrzynek balkonowych na balustrady lub para­pety oki­enne, do wyso­kich donic lub wiszą­cych koszy:

  1. Wilec ziem­i­naczany (w 3 różnych odmi­anach kolorysty­cznych) to ekspan­sy­wna roślina o dużych liś­ci­ach i długich pędach – nadaje się do więk­szych pojem­ników; może być łąc­zona np. z pelargonią raba­towa lub pelargonią Cal­liope.

  2. Kocanki włochate (w sre­brnej i żół­tozielonej odmi­anie) charak­teryzują się okrągłymi, pokry­tymi gęstym kut­nerem liśćmi. Dobrze kom­ponują się z pelargonią raba­tową, bego­ni­ami lub petu­nią.

  3. Plek­tran­tus /​komarzyca (w 4 różnych odmi­anach) ma ciekawe, dwubar­wne liś­cie i może być łąc­zona np. z wile­cempelargonią raba­towa.

  4. Wilczom­lecz to delikatna roślina, która stanowi sub­telny dodatek do niemal wszys­t­kich roślin o więk­szych kwiat­ach, takich jak.: pelargonia raba­towa, petu­nia, niecier­pek, gaza­nia czy bego­nia.

  5. Kalo­ce­falus to ciekawa, struk­tu­ralna roślina do nowoczes­nych kom­pozy­cji, np. z petu­nią, bego­nią, aksamitką czy sza­łwią.

B. Rośliny o wypros­towanym pokroju, nada­jące się zarówno do donic jak i do gruntu:

  1. Starzec popielny cechuje się pow­ci­nanymi liśćmi, o sre­brzystym kolorze i miękkiej, tek­sturze. Starzec pięknie wygląda z rośli­nami o żywych kolorach kwiatów, takimi jak aksamitka, bidens lub z rośli­nami o gład­kiej fak­turze liści, np. bego­nią stale kwit­nącą.

  2. Koleus (pokrzy­wka) to wielo­bar­wna roślina, która może stanowić kon­trast w połącze­niu z petu­ni­ami lub pelargonią raba­tową

  3. Zielis­taka to roślina o wydłużonych liś­ci­ach z podłużonymi białymi pasami. Przy­pom­ina trawę ozdobną. Jest rośliną domową, która może być trak­towana jako jed­noroczna roślina balkonowa lub na rabaty.

Profil Facebook
Google+